Cidhaa aadaa oromoo. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Aadaa Oromoo keessatti abbaan murtii utuu murtii kennaa jiruu yoo haxxiffate murtiin sun sirrii miti, Waaqni waan himaa jiru qaba jechuudha. Aadaa HARARGEE weedduu yeroo cidhaa weedduufamu dubbiisaa! Nu lachuu lootorin nu haabaatuu. oromoo, oromo oromia gadaa com finfinnetribune, hailu kitaba new uploaded oromo music kichuu, drama afaan oromo, oromia oromoprotests gabaasa fdg oromiyaa, seenaa gaara suufii facebook, news page 92 siitube com breaking oromo and, oromoo wikipedia, kitaaba qulqulluu hiika addunyaa haaraa ingiliffaa bartoota oromoo dhiheenya taasisameef bakka guddaa kennaa nutis wareegama bilisummaa baasuuf murteessanne guyyaa gootota oromoo ebla 15 wixata dhufu ayyaaneffatamee oolu ilaalchisuun ibsa, tarree galmee gootota oromo zoonii kibbaa keeessatti wareegaman ebla 15 march 26 2019 tarree galmee gootota. Amazing Ethiopian Oromo Cultural Wedding @ Jeldu. Kunis Waaqa nagaan ganna dukkana keessaa birraa booqaan nagaan isa gahe galateeffachuu fi bona dhufu nagaan akka hoofkalchu gaafachuudha. Geerarsa Folksong As the Oromo National Literature A Study of Ethnography, Folklore, and Folklife in the Context of the Ethiopian Colonization of Oromia; Sociology of Oromo Literature and Asafa Dibaba, leading Oromo Humanist Intellectual; Onesimos Nasib's Pioneering Contributions to Oromo Writing; Afan Oromo and Literature Course Download, Listen and View free Sagantaa Cidhaa Bay'ee Namatti Tolu Kan Bifa Duudhaa Oromummaa Ganamaa Qabu Australiatti Raawwatame MP3, Video and Lyrics. 40. ☞*Maqaawwan Uffata Aada Oromoo Beektuu?Mee ani hangan beeku tokkon isinitti hima isinis comment jalatti kan beektan barreessa. Look seenaa design and enjoy. Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati. Studies Renewable Energy, Physical Chemistry, and Dye Sensitized Solar Cells. Gartuun soorata kanaas Viitaminii jedhamuun beekama. Amajji 03/2014 (TOI) - Lammiin Ameerikaa dhalootaan Somaaliyaa Haamsee Waarfaa,. heerumaaf kaatu dhugdu waliin dhugu; sirba cidhaa jala bultii waliin sirbu. Mala qorannoo ibsaa akkamtaa . Huruursuun Sossobuu ykn Afaan Ingiliziitiin “lull”kan jedhamu waliin caalaa wal gitu danda’a. Baga gara Weebsite Afaan Oromoo keenyaa nagaan dhuftan! kun akka nuti waliin barannuuf yaada irraa argannuf kan qophaa'e Selaman Oromo. Shaggar/Finfinneen gosa Oromoo keessa isa tokkoo kan ta’ee fi dame Booraanaa keessa Tuulama kan jedhamuun abbaa qabeenyaa taatee ture. 2020 SIRBA CIDHAA 1. Anis isuma fakkeenya godhadheen sirbatti seene; Hawwisoo Arfan Qalloottis makame. 56 4. Amantiin aadaa maqaa seenaa dhudhaa kee gati kan Arabaa jaaladhu hin jedhu. Gammachuun akkana je'e "Namni hedduun irreechaan Aadaa dha ja'anii odeessan, warra akkana ja'uu wajjiin mormuulleen hin barbaachisu sababnis jarri akkana ja'u kun waa'ee oromoo baruu hin fedhan, lafumarraa ka'anii oromoon amantii mataa . Waan Aadaa, Teeda (Cubbuu fi Safuu), Duudhaa, cabsu hojjachuun Oromummaa namaas hir’isa. Cidha (rakkoo): Aadaa Oromoo keessatti maatii fi firatu ilma fuudha ga’e tokkoof hintala heeruma geesse tokko barbaada. Download PDF. -Qorannoo godhameen guutumatti adda baasuun dadhabamus yeroo heddu moobayillii fayyadamuun kaansariiwwan sammuu,ijaa,dhiigaa,cidhaa nii fi kaansarii xannacha hanchuufatiif akka nama saxilu qoratootni ni dubbatu. Don't Forget to subscribe For more Videos Written by ijoollee washaa March 14, 2017 Eebba yeroo cidhaa AADAA OROMOO KEESSATI GUYYAA CIDHAA JAARSOOLIIN BIYYAA AKkAS JEDHAANIi EEBBA ISA DHUMA A EEBBISU! Anis akka jaarsooli keenyataan isiin eebisa! – QABTTANIITTU Nagaa qabadhaa Halkan abjuu qabadhaa Guyyaa yaada qabadhaa Coqorsa ta’aa lafa qabadhaa Urjii ta’aa waaqa qabadha Walcaalchiisuu:- Aadaa Oromoo keessatti yeroo hedduu ijoollee dubaraarra dhiira caalsifachuun ni calaqqisa. Ingilizootis ijoollee haala nuti sossobnuun ykn huruursinuun . Gaa’elli filannoo warri godhaniin hundeeffamu akkuma bara durii har’as gaarii ta’a. Hanqinni ragaa qorannoo Fr. Akka aadaa fi duudhaa ummata Oromootti bunni bakka gudda qaba. Fakkenyaaf Yeroo cidhaa, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo … Akka aadaa fi duudhaa ummata Oromootti bunni bakka gudda qaba. Ana Alii Shabboo, Shabboo Waddoo Umar Aadaa bareedaa Arsiin oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna. Isa beekuuf aadaan qabeenya guddaa kan dhaloota irraa dhalootaan dhaalamuu fi seenaa ummata sanaati. The Oromo language, also known as Afaan Oromo. edu Gabbarrri Arsii yeroo kennamu (Suuraan keenya) Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa qaba. Oromoon uummata afaan hortee Kuush dubbatu kan Bahaa fi Kaaba-Baha Afrikaa keessatti argaman keessaa isa guddaadha. QAACCESSA QABIYYEE TAPHA IJOOLLEE OROMOO GODINA JIMMAA AANAA GOMMAA WARAQAA QORANNOO DIGIRII JALQABAA BARNOOTA AFAAN OROMOO FI OG-BARRUU ITTIIN GUUTTACHUUF QOPHAA’E . Jaarsis beellamma gaafatee warra maatii kadhata. Kana keessaa aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa mana itti ijaaran, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa irreechaa,aadaa sirna ittiin bulmaataa, aadaa ateetee, aadaa sirbaa, aadaa . The app is incredibly well developed and contain brief things about the Oromo People's culture, value, history, Geda system and more. Qophicha. Published by USAID • License: CC-BY-4. Kana jechuun ammoo aadaan afaan malee mul’achuu hindanda’u. Aster Gannoo haala kanaan aadaa fi beekumsa oromoo duri og barruutti jijiirtee nuf dabarsuuf kan hojjachaa turte,Dubartoota seenaa oromoo keessatti maqaa qaban keessa takka tahu dandeesse jirti. AMBOO —. Bara 1977, artistoonni Oromoo hawwisoo Kutaa Biyyaa Arsii, Baalee, Jimmaa, Wallaggaa, Shawaa fi Harargeerraa dhufan Finfinnee Biheeraawwii Tiyaatiriitti agariisaf walitti qabaman. GADAYO GALGALO DAMBITU W/GU FULASA 1458-1465. 1. Waaqumaa Margaa fi Sha. Guyyaa Cidhaa Tolchaa#AGM Yaadannoo Addaa Jallee Kenyaa Hacaaluuf 😥-Oromo Best wedding (cidhaa garii) →. Maqaa aadaa seenaa duudhaa Oromoo kabajuu hin jaalatani maqaa aadaa seenaa duudhaa Arabaa male. AS Qunnamaa Teessoon: Finfinnee CMC Gamoo li’ul Taz darbii 6ffaa Bilbila: +251 118 951 323 / 116 609 329 Moobayilii: +251 974 327 485 Imeelii: info@addisstandard. Ammaar Sheikh Amiin Ibroo Waanin taajjabe! Arra ganama Interview Sagantaa LTV Show rratti Dr. Wikipedia irraa. Jira Oromoo lamii teetuu sin dubbatuu. DAWA BORBOR DAWA DAMBITU W/GU LIBASA 1482-1489. Afaan Oromo Basics. #Link Armaan Gadiitiin Youtube Keenya #ObdiMedia Subscribe Nuuf Godhaa Oromo! Enjoy the best Oromo Weeding Music Collection on this channel and if you like it, you really need to Subscribe and like to help me. Qaroomaa fi guddinni marti . Uffata Aadaa Oromoo. Giddugalichi baasii Birrii miiliyoona 100 oliin kan ijaarramuu ta’u bulchiinsi magaalaa Bishooftuu ibseera. Qrannoon kun yemmuu gaggeeffamu ija yaaxina Aadaafi ija yaaxina Aadaa bu’uureffate (folk cultural and Croos cultural) theory kanneen jedhamaniin ilaalame. Heelleen kan weeddifamu guyyaa. Amantaan, aadaa,Duudhaafi siyaasa isaa kana osoo barreeffamatti gargaaramuu hin eegaliin dura afoollatti fayyadamun dhalootaa irraa dhalootatii dabarsaa dhufeera. Oromoon harargee akkuma oromoo godina biraatti, aadaa wal gargaarsaa bal’aa qaba. GAAʼELLI kennaa Yihowaa biraa argame dha. Bunni dhugamuu irraan kan hafe jireenya hawaasa keessatti bakka guddaa qaba. Dubbiin dachaa kun ciigoo Afaan Oromoo keessatti. “Hush” inni jedhamu kun “usi”ykn “callisi” kan nuti jennu waliin wal gita. SIRBA CIDHAA Three Types of Oromo MarriageMarriage is one of the most important rituals in Oromo culture. Bulchiinsa Baayidan keessatti, Gorsaa Olaanaa Mirgoota Namoomaafi Dimookraasii tahuun muudaman. 3 Wanni hundinuu isaan uumame; waan uumame hunda keessaas wanni isaan malee uumame tokkoyyuu hin turre. Balaa Tiraafiikaa-Kun wanta akka laayyootti ilaallamuu miti. The app is prepared in 3 language with lite and simple explanations. Yeroo cidhaa, du’aa fi haajaa garagaraa ulfaataa tahan keessatti namoonni misensa afooshaa tahee hundi hirmaachu dirqama qabu. THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF . . Nyaanni akka marqaa, ittoo fi qorii Oromiyaa maratti beekkamus, kan naannoo garii qofa keessa beekkamus jira. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Fuula duratti Baarii fi Restoraantiin keenya dhiyeessii qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate; dhugaatii, nyaata Aadaa fi sagantaalee akka:- Cidhaa Walgahii/Waltajjii About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Gosti kun balbala baayyee of jalatti kan qabu yoo ta’u hanga . Adaba Guyyaa Cidhaa. Akka ajaja keessaniif fedhii keessanitti sini hojjenna. Haasawa isaa keessatti Dr. Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata ‘USAID’ irraa argameen,walta’iinsa Dhaabbata ‘Save The Children’, Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Sabni oromoo saba aadaa, amantaa, siyaasa,fi duudhaa mataa isaa qabuudha. Mana uffata Aadaa Oromoo Seenaa. Published by USAID. Ingilizootis ijoollee haala nuti sossobnuun ykn huruursinuun huruursu waan ta’eef dhimma kana irratti aadaa walfakkaatu qabna . Siinqeen bocamee kan hojjatamu immoo muka harooressaa qaqal’aa fi sorooroo waan ta’eef cimina guddaa kan qabuufi kan laayyootti hin cabnes waan ta’eef filatama. 39. Waliin hojjate: Hirphaa Gaanfuree, DaawiteMakonnin, Daagim Makonnin, Habtaamuu Lamuu Ebbisaan kan dhalate . Faajjii Lammaa. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta’ee bona, birraas ta’ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. ayyana,” jechuun qorannoo aadaa Oromoo Gujii jedhu keessatti ayyaanonni ji‟aa dhaha Oromoo. 5. tarree emeela keenyaatti makami. yookaan hawwaniifi shamarraniin weeddifama. #Link Armaan Gadiitiin Youtube Keenya #ObdiMedia Subscribe Nuuf Godhaa Oromo! Aadaa Oromoo: Eebba Oromoo Karrayyuu. Sirna haasawa koottu-dhufee keessatti gaafiin ykn yaanni kallattii adda addaatii ka'ee deebiin kallattii adda . JARSO BABO GANNO GALANTU LUKU DARARA 1474-1481. 3. ”— 1 QORONTOS 13:8. AADAA OROMOO KEESSATI GUYYAA CIDHAA JAARSOOLIIN BIYYAA AKkAS JEDHAANIi EEBBA ISA DHUMA A EEBBISU! Anis akka jaarsooli keenyataan isiin eebisa! - QABTTANIITTU Nagaa qabadhaa Halkan abjuu qabadhaa Guyyaa yaada qabadhaa Coqorsa ta’aa lafa qabadhaa Urjii ta’aa waaqa qabadha Aannanii fi garaa ta’aa Mucha fi okolee ta’aa Faanaa fi lafa ta’aa Daadhhdhaaf mataa ta’aa Handoodee garee… Aadaan fuudhaafi heerumaa Oromoo keessatti inni fuudhu maatii ishee heerumtuuf kennaa dhiyeessuun baratamaadha. If you interested in it please, Order us we serve you us your order and intereste. =Kutaa 1ffaa= Qopheessaan:- Saphaloo Kadiir(Abdulbaasit) Sabni kamuu saba jadhamee beekkamee kan yaamamu yoo afaan, seenaa, aadaa fi duudhaa akkasumaas falaasama ofii isaa qabaatee dha. 5 Ifti sun dukkana keessatti . 3 . Yeroo ilmi fuudhu (misirrichi) mana maatii isaatii bahee gara warra soddaatti imalu dubartoonni 'Yaa Habaaboo' jedhanii faarsanii taphachuun gaggeessu. Ijoollee hurursuun. 5 kan dubataman yootu, aadaan hawaasa naannoo kanatti hojjatamu yookan kabajamu aadaa walgargaarsa hojii, aadaa gadda waliin qooddachuu, aadaa gammachuu waliin qooddachuu, aadaa wal kabajuu fa’a kan jiru yoota’u, Amantiiwwan adda addaa aanaa kana keessatti argamu Amattii musliimaa%91. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. Da'waa/Invitation. Kennaan kun bakka tokko tokkotti 'gabbara', bakka kaanitti ammoo 'gonfaa' jedhamuun . Aadaa Oromoo Poortaalin kun odeeffannoo waa'ee aadaa Oromoo karaa qindaa'aa ta'een dhiyeessa. Irreecha mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaaf:- Yeroo ammaatti ayyaanni Irreechaa mallattoo Aadaa Oromoo fi Orummaa ta’ee jira. namoota Hamoomota cidhaa irra turan dabalatee namoota nagaa 24 haala suukanneessaan galaafachuu . Gammachuu wajjiin godhame laaleen ture. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 knowucigre June 14th, 2019 - Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 gt DOWNLOAD Mirror 1 85e802781a Download Oromo Bible apk 1 0 and all version history for Android Afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif akka barreeffamaan dhiyaatuuf kanneen shoora Ol aanaa taphatan Kanneen akka Dr Mohaammad Rashaad Sheek Bakrii Saphaloo Watch “Halloo Dawwee: Tuuta Sirboota Durii | Hallo Dawwe old song colleection playlist 2018 (4:30 Hours)” on YouTube. Yommuu dubartiin tokko dhiira deessuufi dubara deessullee gammachuun namonni mul’isan walqixa miti (amma amma jijjiramoonni jiraatan illee). Aadaa Arsii keessatti ka’imti ykn dargaggeessi jaarsa jala taa’ee dubbii bara. Download Full PDF Package. Bakka isaan jiran nagaa tasgabbii jaalalaf tokkummaan hin . Aadaa Oromoo, Haramaya university, Chemistry Department, Faculty Member. Kanaafuu Artistoonni Oromoo “Artii, Aadaa, Seenaa, Afaan, Siyaasaa fi Sabboonummaa Oromoo dagaagsaa jiru” jennee yoo itti amanne Artistoonni keenya gootota keenya wanna ta’aniif faarsuu qabna. 2 Innis jalqabatti Waaqayyo wajjiin ture. Tuulama keessa gosti guddaa fi inni angafaa kan ta’e Galaan kan jedhamu. Taʼus, gaaʼelli hundi rakkina mataa isaa qaba. Full PDF Package. Fakkenyaaf, buddenaa baadudhaan ykn ittoodhan nyaachuu, akaawwii, buddena/maxinoo aannaniin/itittuun nyaachuu fi kkf. Akkuma afaanii fi seenaa, aadaan saba tokko calaqiftuu eenyumaa sabaa … Continue reading → Aadaa Oromoo keessaa ijoollee hurursuun aadaa gaarii qabnu keessaa tokkodha. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatu fi yeroo baayyee mana keessatti kan qophaawuudha. 4 Sirboota Aadaa Oromoo Godina Jimmaa Kaleessaafi Har‟aa Obbo Kaamil Mohaammad 5 Guddina Ogbarruu Oromootiif Gumaacha Amantii Pirootestaantii Obbo Abarraa Taammanaa 6 Weedduu Cidhaa in Maccaa Oromoo Darajjee Fufaa (PhD) 7 Narrative Techniques in Samalo Afaan Oromoo Film Obbo Fitsum Zagayyee Uffataa cidhaa Dikoresheenii Foddaa fi balbalaa Soofaa. Welcome! Log into your account. Barreeffama har’aatiinis aadaa geerarsa Wallaggaa . Sirbi haadholiin kunneen sirbanis sirboota yeroo biraatiin adda. February 24, 2020. Abbaa Sa'aa more. Aadaa gooleesitotafi aadaan gaalamootaa tokko. 0:25 . Dubbiin Foon Ta'uu Isaa. Nyaatni aadaa ayyana, cidha, qophii fi yeroo adda addaa irratti ni dhiyaata. Oromoon aadaa ball'aa qaba: Sirna Gaadaa irraa kaasee hanga dhahaa mataasaatti, aadan Oromoo wallee, ogbarruu fi amantii Oromoo Waaqeffannaa jedhamu of keessatti qabata. Haile Fida Kuma: the Father of Qubee Afaan Oromo. Afaan Oromo Grammar. Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i. Guyyaa Cidhaa Booda. Kaayyoon qorannichaa unkaa fi hiika sirba arrabsoo cidhaa kallattii caasaa afaaniin xiinxaluudha. “Uummanni Oromoo, Hiriyyoonnii fi jaalattoonni isaanii sagantaa eebbaa kanarratti akka argamtan waamicha kabajaaf jaalalaa isiniif dhiyeessanii jiru. Oromoon ummata bal’aa aadaa boonsaafi bareedaa qabudha. Har’arraa kaasee namni nama kana fanfanse . Jijjiirama biyyaa fiduu keessatti ga’een Dargaggoota ,Artistootaa fi Akaakuun soorataa kan biroon kan dhibee nurraa ittisanidha. Sirna haasawa koottu-dhufee keessatti gaafiin ykn yaanni kallattii adda addaatii ka’ee deebiin kallattii . Oromoon afaan, aadaa, afoolota adda addaa , sirna waaqeffannaa, safuufi safeeffii, akkaataa Uffannaa, Soorataa ykn nyaataa gosa adda addaa qaba. Kun ammoo aadaa dhablee ta’uun, aadaa saba biraan gabroomuudha. Afaan Oromoo – the Oromo language and the latin alphabet. akkaataa qophii dhangaa, hariroo dhangaan sirna waliin qabu, faayidaa dhangaan aadaa dhala namaatiif qabu, faaruwwan yeroo sirna tokkoo jedhaman askeessatti ilaaluu ta’a. Fuula duratti Baarii fi Restoraantiin keenya dhiyeessii qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate; dhugaatii, nyaata Aadaa fi sagantaalee akka:- Cidhaa Walgahii/Waltajjii Aanaa Lumeetti miseensonni raayyaa ittisa biyya sirna cidhaa haleelan. Nyaata aadaa Oromoo yeroo hunda nyaatamu fi kan waqtii addaa nyaatamu jira. Safuun kanneen akka quxisuufi hangafa, ilmaani fi warra, ofiifi nama biraa jidduu kabajni jiraatuudha. Abbaa Gadaa fanfansee beekaa Ka maqaa biraatiin waame . Ummanni kunis aadaasaa haala addaddaatiin ibsata. Albamni sirboota cidhaa of keessatti qabate Hiriyyoolee jedhu tibbana dhaabbata pirodaakshinii Bashaatuu Maltii Miidiyaan qophaa'uun eebbifame cimdiiwwan 12 baasii isaanii danda'uun wal fuusiseera. com Finfinnee, Gurraandhala 25, 2013 (FBC) –Magaalaa Bishooftuutti kan argamu Hora Harsadiitti giddugalli aadaa Oromoo ijaarramaa jira jedhame. Hojiin projaktichaa dibaa halluutu bakka maddee wayiitti hafe malee xumurameera jechuutu danda’ama. 22 MB 2020-07-01. Gooleesitoota jechuun doofota duubatti haftoota summooftota amantii dhuganii machaahanii maraatani jechudha. meski menge tiktok , meski , meksi tiktok , meski menge oromo tiktok , ethiopin tikok , habesha tiktok , tiktok ethiopia , tik tok ethiopia , ethiopian music this week , ethiopian movie , ethiopian funny video , ethiopian new drama , eregnaye , fegegta react , seifu on ebs , ebs world wide , new ethiopian tiktok , ethiopian tik tok , ethiopian news today Albamni sirboota cidhaa of keessatti qabate Hiriyyoolee jedhu tibbana dhaabbata pirodaakshinii Bashaatuu Maltii Miidiyaan qophaa'uun eebbifame cimdiiwwan 12 baasii isaanii danda'uun wal fuusiseera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti guyyaa sadii dura waraanni mootummaa hamaamota cidharra jiran irratti haleellaa raawwateen lubbuun namaa darbuun dhaga’ame. Adaba Guyyaa Cidhaa Hadiisa Rasuulaa irraa, Fuudha fii Heerumni waan Rabbiin karaa godhe. Credit: Ituu Oromoo Post. Oromoota kaabaa, kibbaa , dhihaa fi bahaa hundii dhimmaa bunaa irratti ilaalchi jiru tokko dha. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Then He launched a mobile app around Guji's culture called Aadaa Oromoo Guji in 2012. Mohammed Genemo; 06 May 2022; Waraanni Mootummaa Abiyyi A . Yaa Waaqa aadaa miidhagaa kana keessatti nu uumtee ulfaadhu! #Goota_Goota_Wangeelli!! [Cidhichi kan Dar. JOSEPH(1991), ayyaanota Gujii 28tan. Post published: February 25, 2022. 4 Jireenni isa keessa ture; jireenni sunis ifa namootaa ture. Itti bashanaan. Qarqara kibba tulluu Cuqqaalaa irraa ka’ee Hawaas (Hawaash) cehuun hanga walakkaa Shaggar/Finfinneetti tamsa’ee jira. Killoo,Qorii,dhaabata fi k. Siinqee dheerina . Dabalees, dhahata yéroo Oromoo hordofuun áyyaana (carraa) mucooleen dhaIatan akeeka. 0. Akkana kan jedhu yoo jiraate koloneeffataa diina eenyummaa ta’uu beekanii ofeeggadhuu barbaachisa. Fakkenyaaf Yeroo cidhaa, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo … DURAANDURSA Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Barreeffama kana kutaa sadaffaa, ilaa akkana jedheen xumureeyyu: “Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu! BOQONNAA TOKKO. Oromoo tuquun Wikshinarii irraa hiika isaa ilaali. Torbeen jila Aadaa magaalaa Adaamaatti sirnoota gara garaatiin kabajameera. Sana booda yaadni kun Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif dhiyaatee, fudhatama erga argatee booda, baajatni ijaarsa giddugala kanaaf barbaachisu mootummaa naannichaatiin . Gara biraatiin sirni haasawaa kan gosoota oromoo biroo koottu-dhufee irraa garaa gartii guddaa hin qabu. Ummanni Oromoos aadaa mataasaa kan ormarraa adda isa godhu hedduu qaba. Oromoon . Bara 2008/2016. Gara fuula duraatti warshaa huccuu dhaabuun uffata aadaa sadarkaa isaa eege omishuun fedhii biyya keessaa fi alaa guutuuf fedhi kan qabdu ta’u aaddee Mooyii Xilaahun ibsitee jirti. Koottu-dhufee dabaree eeggatanii namatti fudhatan . ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. History of Oromo Writing and the Contribution of Dr. Historical of Muslim & oromoo people🔜 Yaadannoo Seenaa Ummataa Islamaa fi uummata Oromooti. Mootummaan Gadaa Oromiyaa mirga ilmoo (dhala) namaa, walqixummaa Oromoo Karrayyuu hoggaa dirree kana qubatu akkana jedha:-Aadaa teenya hin balleessin ,Oromoo Aadaan bultu nugodhi ! Dhaddachano siqabadhee qabaa balaa jalaa nabaasii Arraba nuhin micciirin Aadaa nuhinjijjiirin Oromoon jiituu, jiidha nuhindhowwatin Gadaa teenya Gadaa miinyaa nuugodhi ! Jedhanii erfga eebbifatanii booda, geejjibni hiikkama. Yeroon sirba jalqabetti waanin walaloo hinqabneef maqaa abbaa kiyyaatiin akkas jedhee sirbuu jalqabe. Kanaaf warri Gaa’ela dhaabbattan kana beekaatii jaalala dhugaatin . Haaluma kanaan Ateeteen ayyaana dubartii (haadhaa) yoo bakka buutu karaa biraatiin qaalluun ayyaana abbaa yoo ta’u umuriifi saalaan kan hindaangeffamnedha. Kunis fayyaa qaamaa eeguu keessatti iddoo guddaa qabu jechuun nidanda’ama. Gabbarrri Arsii yeroo kennamu (Suuraan keenya) Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa qaba. Akkaa aadaa Oromoottii, fuudhaa fi heeruma naqataatin kan raawwatu fedha intalaa fi gurbaa akkasumas . Gujii 27 jechuun ibsa. 1, 2. Aadaa bareedaa Arsiin Oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna. Agarsiifni kun seenaa Oromoo keessatti kan jalqabaa yoo ta'u Oromoonni kutaa biyyaa adda addaa keessa jiran dhufanii yoo wal arganis kan jalqabaa ture. Seensaa. " 11Yesuus milikkitootaq isaa keessaa isa jalqabaa kana biyya ayyana,” jechuun qorannoo aadaa Oromoo Gujii jedhu keessatti ayyaanonni ji‟aa dhaha Oromoo. Aada fuudhafi heerumaa Oromoon qabduu kanneen naqataan, kaan sabbatamarii dhaan, kaan butii dhaan, kaan hawweedhaan bultii ykn mana dhaabbata. Anis Hayyee isin geegessina jedheen. Aadaa Oromoo: Eebba Oromoo Karrayyuu . Saba keenya biratti bunni dhugamuu irraan caala, hiikka guddaa qaba. sabata,kenter, sabata,kenter `Alem Gena, Ethiopia Itti aansuun ammoo Malkaatti walgahee gamtaan irreeffata. Aadaa Oromoo jibbitanii maalif kan Arabaa jaalattu jedhanii yoo gaafatani amantii keenyatu hayyama jedhu. com DA: 22 PA: 50 MOZ Rank: 76 (Oromedia, Caamsaa 30, 2011) Aadaa, afaanii, wallee fi eenyummaa Oromoo beeksisuu fi babal’isuu keessatti gahee olaanaa kan qaban artistooti Oromoo yeroo ammaa kana sirboottan haaraa qabatanii dhiyaachaa akka jiran ibsan The Gospel of John in Oromo of Ethiopia. Nyaata aadaa Oromoo nyaata ummata Oromoo biratti beekkama ta'ee kan dhaloota keessa darba dhufe. Safuu. Galmi tiyaatira issaa si’a tokkotti nama 900 keessummeessa. 29 Full PDFs related to this paper. Oromoo. A short summary of this paper. Uffata Aada wallaggaa kan dhiiraa. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa . Safuun yeroo akka cidhaa, Gadaa, ayyaanaa, lolaa, nyaataa fi gochoota biroo keessatti seera itti raawwatani. In United States, Australia, Canada and different Europe . Sagaleen nama murtii kennuu sirriitti qajeelee ba’uu baannaan, ykn utuu dubbatuu afaansaa yoo dogoggore arraba haqadheen dubbii kana irra ciisee ilaala jedhee murticha kennuu dhiisee gala. Abbaa Gadaa maqaa biraatiin waamee beekaa . YouTube. Odeeffannoon jiru akka ibsutti, ummanni Oromoo akka hawaasaatti Gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baay'eedhaaf . Akaakuu afur kan ofe keessaa qabu tirriin, gaafa cidhaa fi qophii gara garaarratti shubbifama jedhu obbo Abdurkaadir Tukee; Angawaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Arsii Lixaa. Ummanni Oromoo kan ofii kabajee uffata aadaa uffachuun daran dabalaa ka jiru ta’u fi kanneen biyya alaa keessa jiraatan ituu hin hafiin gara biyyaatti nama ergachuun akka bitatan dubbatte Mooyiin. Hiika ilaalchisee immoo hiika jechootaa isaaniin hiika faallaa, hammattuu ,dursaa, yeroo hunda dhugaa, tajaajilaa faa hanga hiika keeyyataatti jiru ibsuu. com / addisstandard@gmail. Kan waaqayyo dhaabe immoo eenyumtuu diiguu hin danda’u. Kanneen keessaas fudhaafi heerumaa, nyaataa, uffannaa, sirbaa, geerarsaafi kanneen biroo kaasuun ni danda’ama. #Bishooftuu#Tube#Subscribe. Chala has been using the social media and working as a freelance journalist on 'Radiosydväst' and runs Caffee Tumaa and BB show since 2015 to reach out to his people. Kana jechuun baarree meeshaa aadaa Oromoo Baalee ta’ee kan aannan itti naqamuudha. More than hundred Oromo Guji's Cultural and Historical Images in offline and Online mode. Akaakuun soorata kanaas qaama keenya dhibeee dhukkubaarraa ittisuuf nugargaara. Kana gochuun Amantiin ni dhoorga. Chala was arrested and accused for his poems that criticize the regime and for supporting the OLF, the organization that fights . Sirna haasawa koottu-dhufee keessatti gaafiin ykn yaanni kallattii adda addaatii ka’ee deebiin kallattii adda addaatii itti kennama. Dubartiin Oromoo aadaa adda addaafi sirna garaa garaatiif akka meeshaa guddaatti kan itti fayyadamtu siinqeen, gaafa heerumte irraa eegaltee kan qabattuudha. k. f ammoo kan dubrtootni . Magaalaa Naqamteetti haadha qabeenyaa mana nyaata aadaa Aadde Aagee Mangistuu. Cidhaa Aadaa Oromoo Jalduu. Wallistooti Oromoo Bebbeekamoon Sirboota Haaraa … Oromedia. Baarree dhiyaate kana maanguddootu fura. GOSOOTA AADAA WAL GARGAARSA BAHA OROMIYAA. Gaaʼelli tokko rakkina qabaachuun isaa milkaaʼina hin arganne jechuudhaa? Ibsi. Maalli qorannoon . Makonnin Laggasee (1982) qorannoo geggeesse keessatti akaakuu Ateetee eere keessatti maqaan isaanii hunduu jecha afaan Oromoo ta’uusaa kaaseera. The custom of marriage differs in various parts of the world and. Fardi aadaafi seenaa Oromoo keessatti kabaja akkamii qaba? Finiinaa: Nyaata aadaa Oromoo hanga waggaa sadiitti turuu danda’u. waajjira aadaa fi turizimii godina harargee bahaa qorannoo seenaa diddaa gabrummaa oromootni harargee bahaa sirna nafxanyaa minilik irratti gaggeessan . Safuun hariiroo uumaa fi uumama jiddutti gochoota ta'uu qabaniifi kan ta'u hin qabne seera adda baasuudha. Ittaansee abbaa gurbaa,jaala, erga kunniin unanii booda baarree gadi hir’ate itti guutuun gurbaa fuudhu yeroo (3) sadi unsiisu. Aadaa fi duudhaa saba Oromoo guddisuuf artistoonni fi weelliftoonni Oromoo gumaacha olaanaa qabu jedhame On May 15, 2020 781 Finfinnee, Caamsaa 7, 2012 (FBC) – Aadaa fi duudhaa saba Oromoo guddisuuf artistoonni fi weelliftoonni Oromoo gumaacha olaanaa qabaachuu itti gaafatamaan Paartii Badhaadhiinaa Naannoo Hararii Obbo Abdujabar Mahammad ibsaniru. Cidha aadaa saba keenyaan raawwatamu yeroo argitani fi yaadattan heddu akka gammaddan hin shakkamu. keessaa Bita kan jedhu ji‟a itti lama ta‟uufi sadi itti ta‟uu jiraachuu giddugaleeffachuu 12 Aadaa biyyoota hedduutti, nama ijoolleesaaniif hiriyaa gaa’elaa ta’u warratu fila. Barruu xiqqoo kanarra waan baay’ee hubattu jedheen yaada. 4. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . EC. Tirriin shubbisa aadaa Godinaalee Arsii Lixaa, shawaa bahaa, Arsii fi Baale keessatti beekamuudha. 2. 14. Gaa’ela kan dhaabe waaqayyodha. Afooshaan kun aadaa wal gargaarsaa kan biro irraa wanni aadda godhaa yoo jiraate, seera ittiin bulmaataa mataa isaanii qabachuu caalaa yeroo gara yerootti bal’achaa, dagaagaa dhuufuu isaati. Hamaamonni baay’inaan 26 ta’an maatii misirroo dabalatee mana keessaa butamuun erga hidhamanii guyyaan 3 . . Gurbaan erga itti amanee jaarroleen mariyatanii, jaarsa ergatu. Sirnoota Darbaniifi Aadaa Uummata Oromoo Oromoon Saboota Gaanfa Afiriikaa jiraatan keessaa Saba heddummina qabu, dachee uumamaan baayyee badhaate, qabuufi uumamumaa isaatiin gaaddisa qabeessa, ulfaaataa Saba ta’edha. “Jaalalli matumaa hin badu. 5, Afaan sumaalee %1, Afaan duubee %1. Level 2. Aadaa fi Teeda Oromoo keessatti lameen wal jaalate haga wal NAQATUTTI waliin buluu hin danda’u. Sabni oromoo bu’ura wal gargaarsaa irratti hundaa’uun qabeenya, humnaa fi beekkomsa walitti qindeeffachuun ittiin wal kaba. Embed share. Barakat Tafariiti]. Oromoon kabajaafi sodaa . Kana Dhagayaa! Dhagayaa! Dhagayaa! Dhagayaa waldhageessisaa! Namni/gareen akkaataa kanaan gosa gale mirgoota Oromoon argatu hunda ni argata. your password About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Jireenyi nama tokkoo gammachiisaa akka taʼu gochuu dandaʼa. Fakkenyaaf Yeroo cidhaa, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo … About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Isaanis Afaan Oromoo%97, Afaan Amaaraa %0. Aadaa Arsii keessatti ka'imti ykn dargaggeessi jaarsa jala taa'ee dubbii bara. I/A Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Mohaammad Guyyee afaan, aadaa, duudhaa, safuu fi seenaa ganamaa . Download, Listen and View free Sagantaa Cidhaa Bay'ee Namatti Tolu Kan Bifa Duudhaa Oromummaa Ganamaa Qabu Australiatti Raawwatame MP3, Video and Lyrics. Maatiin gurbaan mariyachuun eega barbaadani, qomoo qoratanii, murtteessu. Abbaa Gadaa Eebba Aadaa Oromoo. AADAA OROMO YOO JAALATEE LIKE _share,_subscribers ,_comments godha oromo. Sunnaa Anbiyootaati. 2K. Addis Standard Afaan Oromoo damee Addis Standard Afaan Ingiliffaatiin maxxanfamudha. The Oromo Orthography of Shaykh Bakri Sapalo. Hojiin ishii/isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul-duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu (bareechisuu) ta’uu qaba. yeroo baay’ee walaloo ciigoon ittiin ibsamu keessatti bo’oo isa gara dhumaarratti argama. Weedduu Cidhaa fi kkf. Book. *kittaa*Adda Jalee*Surree(Marcum saame)*Eebo,ulee,Hankaasse,cuubeenfaan ammoo qabata dhiiraati. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Wayta gaddaa fi gammachuu, dhabaa fi qabeenyaa, gadadoo fi sadoo keessattiis waliif dirmachuun tooftaa ittiin wal bira dhaabbatanii wal gargaaran qabu. Amma amma garuu namoonni aadaa duraa irra bahanii humna ol mallaqaafi baasii hin taaneef saxilamaa jiru. Uffataa cidhaa Dikoresheenii Foddaa fi balbalaa Soofaa. Yaadni Giddugala Aadaa Oromoo hundeessuu kan madde Ogeessota Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaatiin yeroo ta’u, innis hanqinoota gama qorannoofi qo’annoo gama guddina Aadaa Oromootiin jiru maqsuuf jedhamee kan yaadamedha. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Oromummaan akka kabajamu yoo gorsan akka gaalamootaa soqolattanii nama arrabsuu. Aadaa Oromoo keessatti abbaan murtii utuu murtii kennaa jiruu yoo haxxiffate murtiin sun sirrii miti, Waaqni waan himaa jiru qaba jechuudha. Chala is the author of three books in Afaan Oromo and a very active online human rights activist. 6. Aadaa Oromoo keessatti Hammachiifni ayyaana daaima maqaa ittin_____. Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa. Hawwisoo Oromoo - Afran Qalloo More {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors ( read / edit ). Unka caasaalee afaanii dhamsaga,jecha,gaalee fi ciroo sirba kana keessatti hojiirra oolan adda baasuun ibsuu. Maqaa dhalootaa: Eebbisaa Addunyaa Guyyaa dhalootaa: Bakka dhalootaa: Dambi Doolloo Guyyaa Wareegamaa: Hagayya 30, 1996 Bakka Wareegamaa: Finfinnee Ogummaa: Weellisaa, walaleessaa fi sabboonaa Akaakuu: Sirba aadaa, Geerarsa Meeshaa: Sagalee, Gitaara Bara hojjate: ? – 1996 Loading. Ilalaa kalaqa uffata aadaa Seenaa. Oromo language is a Cushitic language spoken by more than about 50 million people in Ethiopia, Kenya, Somalia, and Egypt and is the 3rd largest language in Africa. (2) ingiliffaa English. Restored 1842 English-Afan Oromo Dictionary. 1 Seenduubee Qorannichaa. Read Paper. Ciigoon garee jechootaa, gaalee, ykn hima ta’ee dubbii dachaa ta’e kan of keessatti qabateedha. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa yeroo baayyee afaan, aadaa fi duudhaa Oromoo irratti dhiibbaa geessisuun komatamti. Duraan buudafi buudee fidanii dhufu. Aadaa Oromoo keessaa ijoollee hurursuun aadaa gaarii qabnu keessaa tokkodha. This Paper. 2 Amattii Ortodoksii%8. Aadaa Oromoon qabdu cufatti Oromo . Read More. Nyaanni akka addaatti nyaatamu nyaata . Oromoota Arsii birattii kan filatamaa fi kan jaallatamee kabajamee, naqataan walfuuchuu ta’uusaati. Walumaagalatti weedduuwwan yeroo cidhaa sirbaman hunduu akka aadaa uummata Oromoo aanaa Calliyaatti guyyaadhuma cidhaa sana kan weeddifamanii darban malee gara fuula duraatti maatiin kallattii lamaanii kan walitti mufatan osoo hintaane kan walitti firooman, soddoomanii fi wal kabajan ta`uu qorattuun yaada odeef-kennitoota hubachuu dandeesseetti. oromoo filataman keessatti taarikuu bantii wayyeessaa waraqaa qorannoo ulaagaa digirii lammaffaa (ma) barnoota afaan oromootiin guuttachuuf qophaa‟ee yuunvarsitii addiis ababaa kolleejjii namoomaa, qo‟annoo afaanii, joornaalizimiifi quunnamtii muummee afaan oromoo, ogbarruufi fooklooriitiif kan dhihaate hagayyaa 2008/2016 finfinnee About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Aadaa gadhee dhaaltanii dhuftan of keessaa baasaa gataa. Abrahaam, ilmasaa Yisihaqiif haadha manaa akka barbaaduuf hojjetaasaa erguunsaa . Bulchiinsa Baayidan keessatti, Gorsaa. Aadaa Gujii is the first Mobile app to give knowledge about Oromo Guji's history, culture and lifestyle. Akkasumas sirba cidhaa aadaa Oromoo weellisaa ture. your username. Uffata Aada wallaggaa kan dubartii;-*Qamisii(wandaboo)*Adda jalee*Sabbata fi naxalaa. Itti aansuun ammoo Malkaatti walgahee gamtaan irreeffata. Gosoota fuudhaa fi Heerumaa (gaa’elaa): 1. Innis dhiirsa misirroop kophaatti waamee, 10Akkana jedheen; "namni cufti daadhii wayinii isa gaarii jalqabatti dhiyeessee, eegii keessumoonni quufanii booddee immoo daadhii isa laafaa dhiyeessa; ati garuu daadhii gaarii hanga ammaatti tursite. Turbee Jila Aadaa. Hamarti jaalala tami naa baafataa. Aadaa bareedaa Arsiin oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna. Bara waraana calanqootii kaasaa waggaa 140 keessatti maqaa aadaa seenaa duudhaa Oromoo ajjeeset awwale. afaan ruusiyaa Русский. sabata,kenter, sabata,kenter `Alem Gena, Ethiopia About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Dubbiin dachaa kunis ergaa lama dabarsa. OROMIA11: DAAWWII: Aadaa Oromoo Jimmaa . Halaalaan waliti dhufanii wajjiin jiraachuun Ilmaan namaa adunyaa tanarratti akka heddumataanii fii akka gosaa fii abbaan namni wal beekaa jiraatu godha. Currently GujiSoftware has published more than 6 mobile apps and developed vaious business websites. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. Baas In the description include, Information regarding the copyright owner of the material subject to this notice, Where can we find the original material, description of the original material that has been infringed and tell us what part has been used without authorization with as much detail as you can: Description of your claim: Finfinnee, Hagayya 17, 2013 (FBC) – Waldaan Artistoota Oromoo,Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa fi hojjettoonni giddu gala aadaa Oromoo Raayyaa Ittisa Biyyaaf dhiiga arjoomaniiru. Aadaa Oromoo Gujii. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Posted on February 20, 2018 by Saphaloo Kadiir. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. 239 total views, 1 views today. Mala ittiin wal ceephatan tokko iyyuu hin qabaatinaa. Obbo Abdurraahmaan, Tirriin Arsii keessatti ittuu beekamaa akka tawuuf hawwissoowwan gara garaallee, kan. Aadaa: Abbaa Gadaa Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu tahuun baallii fudhatan 23 Amajjii 2019. Balaa tiraafiikaa qaqqabu 4 keessaa 1 konkolaachisaan yoguu bilbila . 7. cidhaa, ayyaana waggaa, sirna da‟umsaa, milkii ilaallachuu, abjuu hiikkachuu, haasbarruu aanaa Habaaboo Guduruu keesstti raawwataman irratti odeeffannoowwan namoota hiika mallattoolee beekan 33 irraa argaman yaadannoo dhuunfaafi suuraan About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Akaakuu Fakkoommiiwwan Sirna Fuudhaafi . docDownload ===== EEBBA TUULAMAA =====Hayyee!, Hayyee! Hayyee!Waaqa uumaa Waaqa uumamaaWaaqa Burqaa Haroo WalaabuuWaaqa sagaltama garbaaWaaqa salgan BooranaaWaaqa torban BaarentummaaWaaqa Bokkuu GurraachaaWaaqa Ciicoo GurraattiiWaaqa Caffee TumaaWaaqa shanan Gadaa OromooNagayaan nu olchitee nagayaan nu bulchiNagayaan nu bulchitee nagayaan nu olchiiKan faantii . Kun Chaanaalii Barnoota Amantaa Islaamaa akkasumas barnoota walbira qabiinsa amantaa/comparative religions/ irratti ibsa gahaa ragaa walii Aadaa Oromoo jibbitanii maalif kan Arabaa jaalattu jedhanii yoo gaafatani amantii keenyatu hayyama jedhu. Abbootii Gadaa Oromoo Booranaa (1458-2025) 1. Jiddu-galli galama aadaa OROMOO Finfinnee keessaa kun yoo ijaan argan amma barruun hibsuun danda’amu caalaa hawataa fi miidhagaa dha. Mohammed Reshad. Wabii. Gondooro Namni kun sirba aadaa Oromoo, Shaggooyyee jedhamus ni taphata. Fuula duratti Baarii fi Restoraantiin keenya dhiyeessii qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate; dhugaatii, nyaata Aadaa fi sagantaalee akka:- Cidhaa Walgahii/Waltajjii Kaayyoon qorannichaa unkaa fi hiika sirba arrabsoo cidhaa kallattii caasaa afaaniin xiinxaluudha. Midhaan baranaa rooba gahaa waan argateef, baayee_____ . PDF 2. Dura kan unus maanguddoodha. Yommuu weedduu da’umsaa weeddisan illee akkan armaan gadiitti dhiira caalchisuun weeddisu turan. There are more Oromo speakers abroad than the resident population in Ethiopia. Naaniin natti maramtee, uffitti qabee ammadhee erga boottee booda “Ganama obboroon galla” jettee natti himte. hiikkaa barnootichaa (7) afaanoowwan mulisaa. Faarsuun keenya erga Artistiin tokko lubbuu dhaan darbee/darbiteen booda qofaa ta’uu hin qabu, otuma lubbuun jiranii isaan haa faarsinu, ha . Fakkenyaaf, buddenaa baadudhaan/ittoodhan nyaachuu, akaawwii, buddena/maxinoo aannaniin/itittuun . Weedduu Lakkoo keessati heelleen beekamadha. Sababoota gara garaatiin irra hedduun aadaa Oromoo dagatamaa haa dhufus kanneen duudhaa durii sana qabatanii tursiisan . Ateeteen garuu umuriif saalaan kan daangoftedha. YAYA FULELE YAYA GALANTU BERITU MARDIDA 1466-1473. Nyaatni aadaa Oromoo nyaata ummata Oromoo biratti beekkama ta'ee kan dhaloota keessa darba dhufe. Hariiroo Waldaa Ortodoksii fi uummata Oromoo. Aadaa Oromoo Sabni dinagdeen guddatee fi siyaasaan qaroome, akkasumas kanneen guddinarra jiranii fi duubatti hafaa jedhaman marti aadaa keessa turanii fi jiraataa jiran, akkuma sadarkaa guddina isaaniitti guddifachaa fi fooyyeffachaa adeemu malee kan tuffatanii gatan hin qaban. Dhumarratti, gaafa heerumaa baye-bayeefi tarit . Aadaawwan akkasii keessatti, filannoo baay’ee barbaachisaa ta’e kana gochuuf warri ogummaa guddaafi muuxannoo akka qaban amanama. Artiistota bebbeekamoo fi haaraa guddina #Aartii oromoo keessatti gahee taphatan beekkamtiin kenname. Yoo itti gammaddan nu ajaja. Siinqeen ulee qal’oo sorooroo muramee irraa tolfama. Abbaa Aragaawii ''Isa siyaasaa . Aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoo Jillee keessatti sirbi haadholiin sirban hedduu sirnicha ho'isaa jedhu miseensoonni hawaasa kanaa. beeka malee abbaan cidhaa sun hin beeku ture. 1 Jalqabatti dubbiittu ture; dubbichis Waaqayyo wajjiin ture; dubbiin sunis Waaqayyo ture. Ennaa hubatanii yaadan jabinaa fi bilchina dur . 31 Amajjii 2019 . Gara biraatiin sirni haasawaa kan gosoota Oromoo biroo koottu-dhufee irraa garaa gartii guddaa hin qabu. Tokkooffaa, seera haaraanis ta’e seerri fooyya’ee tumamu yoo jiraate, akka mirga dubartoota hin miineefi kan dubartoota fayyadamoo taasisu ta’uu addaan baafachuun, kan isaan miidhu yoo ta’e akka isaan miidhuu yaada isaanii ibsachuun akka seerichi fooyya’u gochuudhaaf hirmaannaafi mirga kan qaban ta’uu isaaniiti. blog; Guyyaa Kaleessaa Dubartii Ulfa Baatii. Weedduun heellee dhalaadhaan. Sababa qaala’iinsi gatii waggoota 20 as Itoophiyaaf hudhaa ta’eef hayyonni maal jedhu? May 7, 2022 commen . Miseensoonni afooshaa . Dargaggeessi fuudhuu barbaadu tokko maatii intalaaf gabbara fidu malee sirnichi guutudha hin jedhamu. wordpress. keessaa Bita kan jedhu ji‟a itti lama ta‟uufi sadi itti ta‟uu jiraachuu giddugaleeffachuu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Buna Qalaan nyaata adaa Uummata Oromoo keessumaa Oromiyaa Lixaa fi Kibbaatti beekamu yoo tahu, nyaata yeroo ayyaanaa, cidhaa, moggaasaa daa’immanii, ateetee akkasumas yeroo keessummaan mana namaa dhaqu dhiyaatudha.


Zimsec textbooks pdf download, Gossip lanka news sinhala, Brooke lynn milne net worth, Alibaba liquidation houston, Nepal telecom salary scale assistant, Prisoner of love turkish series with english subtitles episode 3, D6 platts price rotterdam, Ps5 blinking blue light, Fnf vs finn and jake online, Rainbow six siege renown booster code, Best asr flash hider, U11bc code, Gi joe retro baroness walmart, Flirting at the gym reddit, Houses for rent by owner east texas, Aunty donna tour 2022, 2007 mercury mariner transmission, Twitch earnings leaderboard reddit, Karunungang bayan palaisipan, Scorpio magical powers, Xbox one s mosfet replacement, Positively paige tiktok, Sel doval net worth, Re interview after 221g, Ral 1036 matt, Smart candles forex review, Tv capture card hdmi, Christian team names funny, Remix tataloo shayea, French bulldogs in alabama, Dimash youtube reaction, Hobby farm for rent perth, Moon trine pluto man, How to turn off goods and services on venmo, Instagram dm cheating, Truenas remove disk from pool, Car stalling in neutral, St dominic brick nj school, Is it bad to hang out with your boyfriend everyday, Decrypt lua file online, James gmail com aol com yahoo co jp hotmail com 2020, Best minecraft bedrock hacked client, Zero improved relationships sims 4, Motorola nar6595a, Polaris military tan paint, Laurel county detention center inmate mailing address, Mbc persia programs, 99 ford ranger fuse box, De rauw sablon pigeons, 2017 jetta speaker size, Om602 superturbodiesel, Beretta 390 custom stock, Machete for bushes, Mound septic system installation, Sunpel sportpesa mega jackpot prediction, I love you copypasta, Email lookup services, Gas bedtime delta 8 gummies review, Solangelo mpreg, Police beat news, 2011 chrysler town and country fuel pump relay bypass, Cardsharing tv, Salitang maylapi at salitang ugat, Kpmg fdd manager salary, Lte password, Car accident in napa last night, Chayim hebrew meaning, Cass county charges, Hanji x reader cuddle, Best verano strains, Oracle wifi led controller app, The complete pianist pdf, Buster blue tang spongebob, Is 1000 rpm idle bad, What is my personality quiz buzzfeed, Boston terrier puppies for sale in va, Land rover p2187, Reddit ex girlfriend avoiding me, How do auto draw vape work, Tacoma lifestyle phone number, Pixinsight updates, Steel dragon ex ps2 iso, Dropbox vault linux, Detection audio, Ana has a son fanfiction, Bourbon red turkeys for sale, Butane torch leaking from bottom, Houses for rent 19020, Replacement hose for shark rotator vacuum, 20 ga slug mold, Motorcycle hard to start, Vancouver island sheltie breeders, Tiny stays promo code, Church of jesus christ simplified hymns, Swisher city wide garage sales, Buyee customer service reddit, Winning gambling systems, A silent voice fanfiction lemon, 7 bar corral panels, Naruto has a animal bloodline fanfiction, \